• 6 th Internatıonal Online Management and Social Sciences Conference, January, 16-18, 2021
    • 6.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 16-18 Ocak 2021
    • ONLİNE KONGRE

Archive
International Journal of Management and Social Researches-Archive

Volume: 7  Issue:13 Year: 2020

Jeneric

Understanding the Distribution of Organizational Decision-Making Authority
Dr. Murat ONUK

An Exploratory Analysis on Work/Life Balance Issues among Women Entrepreneurs in Turkey and Iran
Kimya MOHAMADI
Asst. Prof. Dr. Esin ERTEMSIR

Tarih Öğretimi ve Manevi Değerler
Dr. Şahla MAMMADLİ

Slot Kavramının Havalimanları ve Havayolları Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN

An Application Example on Cold Chain ​​Management of Dairy Products
Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN
Serhat ÖZTÜRK

Türk Kültürü Bağlamında Keşfedilen İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kavramsal Analizi
Dr. Hilal BOZKURT YILDIRIM
Doç. Dr. N. Derya ERGUN ÖZLER

Cahiliye Devrinde Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat
Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞI

The First Challenge to Economic Rationality: Revisiting Allais Paradox
Assoc. Prof. Dr. Gelengül KOÇASLAN

Küresel Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sektöründeki Risklere Yansımaları
Dr. Tülay AKBULAK

Birinci Dünya Savaşı’nın Son Yılında Osmanlı Kadınları Arasında Yaşanan Ahlaki Çözülmenin Vakit Gazetesine Yansımaları
Dr. Nevim TÜZÜN

2008 Küresel Krizinde Türk Medyasının Durumu
Doç. Dr. Yusuf YURDİGÜL
Türker ERKAN

Diyetisyen Desteği Alan Kadınların Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Yeme Tutumu ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Klinik Psikolog, Gülseren GÜL ANIK
Dr. Öğr. Üyesi, CIIP Muzaffer ŞAHİN

Ev Kadınlarının Ev-Eksenli Çalışma Deneyimleri: Gaziosmanpaşa İlçesi Örneği
Kinem TOKDEMİR

Belediyelerde Stratejik Planlama Uygulamaları Üzerine bir İnceleme “Küçükçekmece Belediyesi Örneği”
Mehmet KAPLAN
Prof. Dr. Akın MARŞAP

Does Foreign Trade Have an Impact on Poverty Level in Nigeria? Reality on Ground
Prof. Dr. Gylych JELILOV
Dr. Bilal ÇELİK
Romina Adla ABDALLAH

Kolaylaştırıcı Liderlik (Facilitative Leadership)
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Dr. Cengiz MENGENCİ

Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’nın Temel Düzenlemeleri: Uluslararası Ticaret Açısından Bir Değerlendirme
Ress.Asst. Özden ÖZKANLISOY


Volume: 6 Issue: 12 Year: 2019

Jeneric

Çalışanların Yönetici Desteği, Duygu Düzenleme, İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performans Algıları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
Dr. Vakkas ARSLAN

Turist Rehberliği Mesleğini Seçme Nedenleri 
Dr. Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Girişimcilikte Sosyal Sermayenin Rolü: Başarılı Girişimciler Üzerine Nitel bir Değerlendirme
Dr. Levent VURGUN

Zayıf Hadisi Makbul Kılan Unsurlar
Dr. Fethullah YILMAZ

II. Dünya Savaşına Genel Bir Bakış
Doç. Dr. Özgür YILDIZ


Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 11

Jeneric

Farklı Perspektiflerle Kurum Kültürünü Anlamak
Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL

İBB İSMEK’te Görev Alan Türkçe Eğitmenlerinin İSMEK Yabancılar İçin Türkçe Kursuna Yönelik Değerlendirmeleri
Doktora Öğrencisi Melike ERDİL

The Challenges for Female Professional Managers in Turkish Women NGO’s
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe ILHAN
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Fatma ÖZCAN

Efficiency of Stakeholder Participation Efficiency of Stakeholder

Dr. Hakan ASLAN

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Özel Sektörün Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme 
Öğr. Gör. Elif EKİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ

Pozitivist ve Liberal Toplum Görüşleri Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey'in Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ümmet ERKAN

İş Güvenliğinin Geliştirilmesi ve Yerleştirilmesinde İş Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılığın Önemi Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
Dr. Cengiz MENGENCİ
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE
Prof. Dr. Ranâ Özen KUTANİS
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN

Effects of Flexible Knowledge Inflow Structures and Environmental Analysis on Strategic Planning Performance
Dr. Hakan ASLAN

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. Tutku EKİZ
Arş. Gör. Nazife Bahar ÖZDERE
Öğr. Gör. G. Eda ŞENTÜRK

Otel İşletmelerindeki Web/Bulut Tabanlı Teknolojilere Dayalı Yönetim Sistemleri ve İşletme Başarısı İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN

Finansal Başarısızlık Üzerine Bir Araştırma: BİST-100 Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma
Gülden DEMİR

Sosyal Pazarlamanın Finansal Başarıya Etkisi Üzerine Bir Çalışma: BİST-100 Örneği 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

Uluslararası Sistemde ABD'nin Değişen Paradigmaları
Doç. Dr. Burak KÜNTAY

Communication and Productivity with Guests at Front Office; A Qualitative Study on Hotels
Öğr. Gör. Kürşad SAYIN
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN

Web Tabanlı Eğitimin Sağlık Alanında Kullanılabilirliği
Prof. Dr. Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ
Öğr. Gör. Zülfünaz ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM

Tahkim Yargılamasında Kompetenz-Kompotenz Prensibi
 Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE

Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde İşveren Markası Bağlamında Fonksiyonel ve Duygusal Faydanın Örgütsel Çekiciliğe Etkisi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Mustafa ARAS

Yaşayan Grafik” Atölye Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Tasarım Süreçlerindeki Motivasyonları ve Tasarımlarındaki Özgünlük, Deneysellik ve Sanatsal Yaklaşımları
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN

 

Yıl:2018 Cilt: 5 Sayı: 10

Jeneric

Lojistik Sektöründe Öğrenen Örgüt Yapısı ile İnovasyon İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi, Gözde YANGINLAR
Dr. Öğr. Üyesi, Nurgün BAL 


TR222 Çanakkale Bölgesi Kümelenme Analizi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Mahmut ARSLAN
Selahattin BEKTAŞ 

Sigortacılık Sektörünün Güncel Sorunlarının Belirlenmesi: Alanya’da Bir Araştırma
Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN          

İş Doyumu Aracılığıyla Turizm Sektöründeki İnformel İstihdamın İncelenmesi: Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi, Esra AYDIN GÖKTEPE
Öğr. Gör. İsmail ERTOPÇU 


Cinsiyete Dayalı Kuznets Eğrisi: Türkiye'de Kadın İş Gücü Katılım Oranının Yükselmemesinin Nedenleri
Elifnur UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi, İdil GÖKSEL

Paylaşım Ekonomisinin Ulaşım Sektörüne Yansımaları: Uber Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Nermin KİŞİ

Sağlık Sektörü Açısından Rekabet Gücünün Bölgesel Analizi: Türkiye Örneği
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Merve KAYA

Türkiye Ekonomisinde Havayolu Taşımacılığının Girdi–Çıktı Analizi İle Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Sabriye KUNDAK
Arş. Gör. Vildan Saba AKTOP

Kültür ve Kokpitteki Sonuçları: Sivil Havayolu Firmalarında Görgül Bir Araştırma
Dr. Cengiz MENGENCİ

Newton Bilim Anlayışının Kuvvetler Ayrılığı Teorisine Etkisi
Öğr. Gör. Nurettin BİLMEZ


Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 9
 

Jeneric

Çalışanlarda İş Güvenliği ve İş Kazası Algısı: Mavi Yakalılar Üzerine Bir Araştırma
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Mustafa ARAS
Doç. Dr. Erhan ATAY

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Müzakere Algılamaları
Öğr. Gör. Gökhan COŞKUN
Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ


Lale Krizinden Günümüze Ekonomik Krizler: Temel Yaklaşımlar ve Ortak Özellikler
Dr.Öğr.Üyesi, Şükrü CİCİOĞLU
Atilla YILDIZ


Yerel Kalkınma Olgusunun Yaşanabilir Kentler Açısından Değerlendirilmesi 
Dr. Öğr. Üyesi, H. Burçin HENDEN ŞOLT

Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Kararı İle Muhasebede Muhafazakârlık Kavramı Arasındaki İlişkinin Analizi: BIST100 Örneği
Dr. Öğr. Üyesi, Bilgehan TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

Osmanlı’dan Günümüze Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaşlık Eğitimine Katkıları
Dr. Seyfettin ARSLAN


Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 8

Jeneric

İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmen ve İdarecilerin İş Tatmini Düzeyleri
Öğr. Gör. Gökhan COŞKUN
Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ

Sosyal Medyanın Anlam ve Öneminin Cinsiyetler Bağlamında İncelenmesi 
Saniye VATANDAŞ

BRIC Ülkelerinde Petrol Fiyat Değişimleri Ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi
Arş. Gör.  Aziza SYZDYKOVAYıl: 2017 Cilt: 4 Sayı:7

Jeneric

Felsefenin Kadim Bir Konusu Olarak Ahlâk ve Ahlaki Eylemin Amacı Olarak “Mutluluk”
Saniye VATANDAŞ

İşkoliklik ve Yenilikçi İnsan Sermayesi (YİS) İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Cemile ŞAHİN
Dr. Mustafa ARAS

Demokrat Parti Döneminde Adana’da Amerikan Etkisi Üzerine 
Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KORHAN


Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı:6

Jeneric

Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki İlişki: BRİC Ülkeleri Örneği
Arş. Gör. Aziza SYZDYKOVA

Uluslararası Hukukta Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanmaya 
Yönelik Girişimler
Tuğba DOĞANALP

Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımında Yeşil Ekonominin Önemi
Maksut ABDİRAİMOV


Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 5

Jeneric 

Seramik Bulguların Işığında Nahcivan'ın Erken Tunç Çağı Kültürü
Doç. Dr. Toğrul HALİLOV

Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi: Çorlu Yerel Basın Örneği
Dr. Gökhan BAK
Dr. Osman Vedüd EŞİDİR

Ekolojik Denge Bağlamında Hz. Peygamber’in Sünneti İle Hayvan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nin Karşılaştırılması
Dr. Fethullah YILMAZYıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 4

Jeneric

Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hataları Üzerine Bir Araştırma
Mevlüt CAYMAZ

Terör ve Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları

Selahattin GÜREL

Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Yargılaması Usulü
Turgay GÖZLER
Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 3

Jeneric

Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
Kadir AKTAŞ

Çin Halk Cumhuriyet'nde Din Özgürlüğü
Mithat ÜNLÜ

Kamuda İnovasyon ve Türkiye'deki Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Sinem GÜRAVŞAR GÖKÇE


Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Jeneric

Dinî Statü Sahibi Medrese Seydalarının Ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Birbirlerine Bakışı (Diyarbakır Örneği)
Arş.Gör. Ali ÖZENÇ

Türk Eğitim Sisteminde Trafik Eğitiminin Yeri ve Yapılması Gerekenler
Dr. Hakan YILMAZ

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci
Kadir AKTAŞYıl: 2014 Cilt: 1 Sayı:1

Jeneric

Comparison of Two Terrorist Organizations: Hezbollah and Al Qaeda
Abdulkadir YILMAZ

Yenilik Kaynaklarının Kullanılma Düzeyinde Beyaz Yakalılar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun KANBUR
Engin KANBUR

Edward Snowden Olayı'nın ABD-Rusya İlişkileri Üzerindeki Etkisi
Fatih SEZGİN